Privacy Policy

BMW Roadsterclub, gevestigd aan Hermina Maria Dijklaan 32, 1171 TV Badhoevedorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://www.bmwroadsterclub.nl,
Email :

Onze Secretaris is de Functionaris Gegevensbescherming van BMW Roadsterclub, hij/zij is te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken
BMW Roadsterclub verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam van u als lid
– Indien van toepassing: voor- en achternaam van uw partner
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
– Foto’s genomen tijdens evenementen van u en/of uw auto.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BMW Roadsterclub verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw contributie en overige betalingen
– Verzenden van onze nieuwsbrief, bestuursmededelingen en informatie betreffende georganiseerde evenementen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– BMW Roadsterclub verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
BMW Roadsterclub neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BMW Roadsterclub) tussen zit. BMW Roadsterclub gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • One.com : hosting provider, deze bewaart geen persoonsgegevens van leden van BMW Roadsterclub
  • WordPress : website software, op de website worden de naam en het e-mailadres van leden van BMW Roadsterclub bewaard t.b.v. een useraccount voor het inloggen op de
  • Conscribo   : administratie pakket, hierin worden alle door leden zelf verstrekte persoonsgegevens bewaard t.b.v. de ledenadministratie van BMW Roadsterclub.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BMW Roadsterclub bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Personalia tot 5 jaar na einde lidmaatschap Ledenadministratie
Account website                         Duur lidmaatschap Toegang tot website
Cookie informatie                         1 dag                       troubleshooting
Foto’s   3 jaar                         Sfeerimpressie van evenementen

 

Delen van persoonsgegevens met derden
BMW Roadsterclub verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BMW Roadsterclub blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BMW Roadsterclub gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BMW Roadsterclub en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BMW Roadsterclub wijst u erop dat uw lidmaatschap vervalt indien u een verzoek indient voor het verwijderen van al uw gegevens uit het administratiepakket Conscribo. Een verzoek tot verwijdering ontheft u echter niet van lopende betalingsverplichtingen.

BMW Roadsterclub wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BMW Roadsterclub neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze via . BMW Roadsterclub heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

BMW Roadsterclub behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen, de laatste aanpassing heeft plaatsgevonden op 12 november 2019.

Via onderstaande link kunt u de privacyverklaring downloaden in pdf-formaat:
Privacy verklaring BMW Roadsterclub