Vrijwaring bij deelname evenement

Vrijwaring bij deelname aan een evenement

Onderstaande is van toepassing op tourritten en/of reizen in binnen- en buitenland en niet voor de Algemene Ledenvergadering behoudens de punten 10, 11 en 12.

Deelnemer aan een BMW Roadsterclub (BMWR) evenement verklaart bij aanmelding voor en bij deelname aan een evenement kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het volgende.

 1. Ritten zijn recreatieve tochten gefaciliteerd door de BMWR en georganiseerd door leden van de BMWR, verder benoemd als de "organisator".
 2. Voor meerdaagse ritten/reizen in binnen- en buitenland kan de organisator deel van de activiteiten uitbesteden bij een ANVR reisorganisatie. De daarbij geldende voorwaarden en regelingen zijn dan van toepassing.
 3. Deelname aan evenementen geschiedt geheel op eigen initiatief, onder eigen verantwoordelijkheid en onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder van het voertuig.
 4. De BMWR en de organisator worden gevrijwaard door deelnemer/bestuurder van het voertuig van elke vorm van aansprakelijkheid die derden kunnen doen gelden richting de BMWR en de organisator als gevolg van enig handelen of nalaten van deelnemer/bestuurder.
 5. De BMWR en de organisator zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen schade aan voertuigen of persoonlijk letsel of verkeersovertredingen, die kan ontstaan dan wel wordt geleden als gevolg van deelname aan evenementen, al dan niet door toedoen van deelnemer/bestuurder en/of de bijrijder.
 6. Aan de door de organisator verschafte hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een digitale en/of op papier gestelde routebeschrijving kunnen geen rechten, vorderingen of aansprakelijkheden worden ontleend voortvloeiend uit het gebruik ervan. Gebruik valt onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer/bestuurder. Verder zijn deze hulpmiddelen alleen voor persoonlijk gebruik. 
 7. Deelnemende voertuigen dienen te voldoen aan alle terzake geldende wettelijke regelgeving, waaronder mede wordt begrepen een geldende verzekering voor WA-dekking en APK keuring.
 8. Er is geen wedstrijd- of snelheidselement, dan wel een tijdslimiet verbonden aan ritten noch zal deze worden opgelegd door de organisator aan deelnemers.
 9. De deelnemer dient alle verkeers- en fatsoensregels in acht te nemen dan wel hierop toe te zien.
 10. Alle bepalingen uit de Wegenverkeerswet en het bijbehorende Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens zijn onverminderd van kracht tijdens ritten.
 11. De deelnemer zal te allen tijde de instructies van de organisator en/of derden van de te bezoeken locatie (“gastheer”) opvolgen. De deelnemer respecteert te allen tijde dat alle op een locatie aanwezige apparatuur en instrumentaria eigendom zijn en blijven van de gastheer en alleen mogen worden gebruikt met toestemming en op instructie van de organisator en/of gastheer.
 12. De deelnemer aan een evenement/rit geeft toestemming om foto's van het evenement te publiceren op de website indien zij, de auto of het kenteken van de auto herkenbaar onderdeel van die foto's zijn.
 13. De deelnemer aan een evenement/rit geeft toestemming om aan de organisatoren van een evenement relevante informatie als bijvoorbeeld emailadres en naam via de beheerder van de website te verstrekken om de organisatoren de gelegenheid te geven om de deelnemer van dat/die evenement/rit via email te benaderen.

U kunt eventueel de Vrijwaring ook downloaden.

Onze sponsoren