Bestuur

Het bestuur en ondersteuning

Het bestuur van BMW Roadster Club is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor het goed functioneren van de vereniging. Het vergadert 2 keer per jaar, of meer wanneer het bestuur dat nodig acht. Eén keer ter afsluiting van het jaar en eenmaal ter voorbereiding van het nieuwe jaar en de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Het bestuur van de BMW Roadsterclub wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, aangevuld met de evenementencoördinatoren, één voor de coördinatie van binnenlandse ritten en één voor de meerdaagse buitenlandse ritten.

Voor praktische zaken heeft het bestuur ondersteuning van een webmaster en clubfotograaf.

Het financieel beleid van het bestuur wordt jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie.

Onze sponsoren